Søk

logo

Meny

Transportvilkår ferger

Transportørens ansvar for passasjerer og reisegods.

Transportvilkårene utfylles av Lov om sjøfarten av 24. juni 1994 nr. 39 kap. 15. 

Gjeldende fra 1.januar 2017

 

1.    Ansvar for passasjerer og reisegods
Transportøren plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade (personskade) under befordringen på grunn av sjøfartshendelse, herunder forlis, sammenstøt, stranding, eksplosjon, brann eller feil ved skipet. Transportørens ansvar er begrenset oppad til 250.000 SDR per passasjer. Dersom sjøfartshendelsen skyldes feil eller forsømmelse fra transportøren eller noen denne svarer for, er ansvaret oppad begrenset til 400.000 SDR per passasjer.

Transportøren plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade under befordringen som følge av feil eller forsømmelse fra transportøren eller noen denne svarer for, og som ikke skyldes sjøfartshendelse. Ansvaret er begrenset oppad til 400.000 SDR per passasjer.

Transportøren plikter å erstatte tap som følge av at reisegods går tapt eller kommer til skade under befordringen dersom hendelsen som forårsaker tapet skyldes feil eller forsømmelse fra transportøren eller noen denne svarer for. Tilsvarende gjelder tap som følger av forsinkelse av befordringen med passasjerer, eller befordringen eller utleveringen av reisegods.

For penger, verdipapirer og andre verdisaker, så som gull, sølv, juveler, smykker og kunstgjenstander, er transportøren ikke ansvarlig med mindre de er mottatt av ham for å oppbevares i sikkerhet.

2.    Ansvar for kjøretøyer
Passasjerens kjøretøy, med eventuell tilhenger eller campingvogn mv, følger de samme regler, med mindre annet fremgår av disse transportvilkårene, som for reisegods. Kjøretøyet med tilhenger eller campingvogn mv anses som ett kjøretøy i henhold til reglene om transportørens ansvar og ansvarsbegrensinger.

For kjøretøy som hovedsakelig brukes til personbefordring og som i det enkelte tilfelle anvendes til godstransport, skal det utstedes fraktbrev. Transportørens ansvar følger i slike tilfelle av ”Transportvilkår ved innenriks godstransport”.

3.    Ansvar for forflytningsutstyr
Dersom transportøren ved feil eller forsømmelse har forårsaket tap eller skade på forflytningsutstyr eller annet spesielt utstyr benyttet av en person med nedsatt funksjonsevne eller en person med nedsatt bevegelsesevne, skal transportøren betale erstatning tilsvarende gjenanskaffelsesverdien av det aktuelle utstyret, eller hvis det er mulig å reparere utstyret, tilsvarende reparasjonskostnadene.

4.    Sikkerhetsforskrifter. Forbud mot farlig last
Passasjerer skal ikke medbringe farlige gjenstander eller stoffer uten transportørens kjennskap. For noen gjenstander og stoffer er det også nødvendig med transportørens tillatelse. Som farlige gjenstander og stoffer nevnes spesielt det som er brennbart, etsende eller er eksplosjonsfarlig som f.eks. fyrverkerisaker. Er passasjeren usikker på hvilke regler som gjelder for gjenstanden eller stoffet som medbringes, skal transportøren kontaktes.

For kjøretøyer og campingvogner utstyrt med gassanlegg gjelder spesielt at hovedventil for anlegget må være avstengt og alle innretninger så som kjøleskap m.v. må være slukket mens kjøretøyet befinner seg om bord.

5.    Ansvarsfraskrivelse
Transportøren er ikke ansvarlig etter reglene i punkt 1 i følgende tilfeller:

a)    For personskade og forsinkelse oppstått før passasjeren går om bord og etter at han er kommet i land, med mindre det dreier seg om sjøtransport mellom skipet og land som er inkludert i billettprisen eller utføres med transportmiddel stilt til rådighet av transportøren.
b)    For håndreisegods som ikke befinner seg i eller på medført kjøretøy for tiden før godset blir bragt om bord og etter at det er bragt i land, med mindre det dreier seg om sjøtransport som nevnt i (a) eller for den tid transportøren har hånd om godset mens passasjeren befinner seg på kai eller på en terminal eller et annet anlegg i havn.
c)    For levende dyr som sendes som reisegods.
d)    Er det avtalt eller klart forutsatt at en bestemt del av transporten skal utføres av en navngitt undertransportør, er transportøren ikke ansvarlig for tap voldt ved hendelse som inntreffer mens godset er i undertransportørens varetekt.

Transportøren er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes passasjeren selv eller tredjeperson.

Ovenstående gjelder også om kravet mot transportøren ikke grunnes på befordringsavtalen.

6.    Begrensning av transportørens ansvar
Ansvar for personskade skal ikke overstige 400 000 SDR for hver passasjer.

Ansvaret for forsinkelse med befordring av passasjeren skal ikke overstige 4.694 SDR.

Ansvar for tap som følge av at reisegods er gått tapt, kommet til skade eller er blitt forsinket, skal ikke overstige:

a)    2.250 SDR pr. passasjer for tap som gjelder håndreisegods;
b)    6.750 SDR pr. passasjer for tap som gjelder verdisaker mottatt til oppbevaring i sikkerhet;
c)    12.700 SDR pr. kjøretøy, inklusive evt. tilhenger;
 
d)    3.375 SDR pr. passasjer for tap som gjelder annet reisegods. Beløpene i første, annet og tredje ledd gjelder for hver reise. Ved skriftlig avtale mellom passasjeren og transportøren kan det fastsettes høyere ansvarsgrenser.

Reglene om transportørens innsigelser og grensene for transportørens ansvar gjelder selv om kravet ikke grunnes på transportavtalen.

Reglene gjelder også tilsvarende hvis kravet rettes mot noen transportøren svarer for og vedkommende godtgjør å ha handlet i tjenesten eller for å fullføre oppdraget.

7.    Passasjerens egenandel
Transportøren har rett til i det oppståtte tap å gjøre fradrag på inntil:

a)    330 SDR pr. kjøretøy i tilfelle av skade på kjøretøy:
b)    149 SDR pr. passasjer i tilfelle av tap eller skade på annet reisegods;
c)    20 SDR pr. passasjer i tilfelle av tap som skyldes forsinkelse.

8.    Dekklasting av reisegods
Transportøren forbeholder seg rett til å transportere reisegods, herunder kjøretøy på dekk.

9.    Omlegging av ruter og bruk av skip.  Gjensidig kanselleringsrett
Transportøren forbeholder seg rett til å foreta avvik fra ruten med hensyn
til oppgitte stoppesteder eller deres innbyrdes rekkefølge. På samme måte kan han oppfylle fraktavtalen med annet skip av samme standard enn angitt uten virkning for billettprisen.

Dersom egnet skip ikke kan skaffes tilveie etter havari kanselleres fraktavtalen mot full refusjon av billettprisen for angjeldende reisestrekning.

Dersom passasjeren ikke tiltrer reisen eller avbryter den, har transportøren rett til det avtalte vederlag med mindre passasjeren er død eller hindret
ved sykdom eller annen rimelig grunn og transportøren underrettes uten ugrunnet opphold.

10.    Foreldelse
Transportørens ansvar for personskade eller for forsinkelse foreldes 2 år fra den dag passasjeren forlot skipet. Har dødsfall funnet sted etter ilandstigningen, er fristen 2 år fra dødsdagen, men ikke mer enn 3 år fra ilandstigningen.

Ansvar for reisegods foreldes 2 år fra den dag passasjeren forlot skipet eller reisegodset ble bragt i land eller utlevert.

11.    Lovvalg og Verneting
Befordringen er underlagt norsk sjølov av 24. juni 1994 nr. 39.
 
Søksmål i anledning av befordringen kan bare reises ved domstol,

a)    på det sted hvor saksøkte har sitt bosted eller hovedsete for bedriften,
b)    på avgangsstedet eller bestemmelsesstedet i henhold til befordringsavtalen,
c)    i den stat hvor saksøkeren har bosted, dersom saksøkte har et forretningssted i denne staten og kan saksøkes der, eller
d)  i den stat hvor befordringsavtalen ble inngått, dersom saksøkte har et forretningssted i denne staten og kan saksøkes der.

Etter at tvist er oppstått, kan partene avtale at den skal behandles av en annen domstol eller ved voldgift.

Les hele dokumentet om Transportvilkårene og sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei her (pdf).

___________________________________________________________
Med SDR (Special Drawing Rights) menes den spesielle trekkrettighet som er fastsatt av Det Internasjonale valutafond. Verdien av 1 SDR er med på de daglige listene over valutakurser fra bankene.